Trailer FAPtv 07 – Bựa Nhân Đón World Cup

Video FAPtv 07 – Bựa Nhân Đón World Cup
Sẽ ra mắt ngày 02-07-2014
-Follow me on Facebook: https://facebook.com/FAPtivi

** 1 series hài của đạo diễn Viễn Glacial
-Diễn viên : Ribi Sachi ,Thái Vũ
Bé Cẩm Phú, Hào Wong,Pb Bảo, Jori Võ, Ngọc Anh, Kevil, Vinh Râu
– Kịch bản: FAP Team
-Quay phim: Viễn Glacial, Trần Long
-Hậu kì: Viễn Glacial
-Thư kí hiện trường: PB Bảo
-Ekip thực hiện: EYE Media – FAPtv

*Director Viễn Glacial: https://fb.com/viengalac

*Diễn Viên
Ribi Sachi: https://fb.com/ribisachi
Thái Vũ: https://fb.com/blackbi.vu
Hào Wong: https://fb.com/duongleminhhao
Ngọc Anh: https://fb.com/ngocanh.ngo.904
Bé Cẩm Phú: https://fb.com/camphu.lieu

*Camera Trần Long: https://fb.com/Tranlong09

*Assistant Phương Bảo: https://fb.com/Bao.P.B
Jori Võ: https://fb.com/joribboy
Assistant Kevil: https://fb.com/kevilnguyen410

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *